Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Mahn‑ und Gedenkstätte Ravensbrück

Die polnische Minderheit im KZ 1939-1945 // Polska mniejszosc w KZ

Mitglieder polnischer Verbände im Deutschen Reich in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück // Dzia?acze i dzia?aczki polskich organizacji w Rzeszy Niemieckiej w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Ravensbrück

Anlässlich des 70. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkriegs am 1. September 2009 erinnerte die Ausstellung Die polnische Minderheit im KZ an das Schicksal der in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück inhaftierten Angehörigen der polnischen Minderheit im Deutschen Reich. Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 ließ das NS-Regime die vorherige relative Zurückhaltung gegenüber der polnischen Minderheit fallen und überzog deren Führung mit Terror.

Damit gehörten deren führenden Mitglieder zu den ersten Opfern des Zweiten Weltkriegs. Bei Kriegsausbruch verhaftete die Gestapo bis zu 2.000 Mitglieder des Bundes der Polen in Deutschland und sperrte sie in Konzentrationslager. Polnische Vereine wurden verboten und enteignet. Die Ausstellung widmete sich erstmals einer Opfergruppe, deren Los kaum bekannt ist.

 

Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej przypadaj?cej 1 wrze?nia 2009 r. wystawa Polska mniejszo?? w KZ przypomina o losie cz?onków mniejszo?ci polskiej w Rzeszy Niemieckiej, wi?zionych w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Ravensbrück. W momencie napa?ci na Polsk? 1 wrze?nia 1939 roku re?im nazistowski porzuci? stosunkowo pow?ci?gliw? dotychczas polityk? wobec polskiej mniejszo?ci i zala? jej kierownictwo fal? terroru, w konsekwencji czego jej dzia?aczki i dzia?acze stali si? pierwszymi ofiarami II wojny ?wiatowej.

Z chwil? wybuchu wojny blisko 2000 cz?onków Zwi?zku Polaków w Niemczech zosta?o aresztowanych przez gestapo i wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Polskim stowarzyszeniom zakazano dzia?alno?ci i wyw?aszczono je. Wystawa po?wi?cona jest grupie ofiar, której los jest prawie nieznany.

Zurück zur Übersicht